Устав на ДЕОС

УСТАВ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДЕОС /ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ОБЕДИНЕНИЕ И СОЛИДАРНОСТ/

Преамбюл

ДЕОС /Движение за европейско обединение и солидарност/ е политическа партия на хората и за хората в България и Европейския съюз. Олигарсите, корпорациите и чуждите резидентства имат своите партии и политици. ДЕОС не сме от тях. Ние сме хората на България, които най-накрая искаме да поемем живота и бъдещето си в свои ръце. Искаме България, в която с удоволствие работим, учим, живеем и играем. Искаме България с чиста природа, удобни градове и села. Искаме България, която не гони, а привлича хората. Ще преследваме и постигаме целите си с всички механизми и средства, предвидени в Конституцията на Република България, европейското и българското законодателство.

ДЕОС застъпваме политическата култура на взаимно уважение, дискусионност, свободно изразяване, прозрачност, както и участие на хората във всички процеси на формиране на мнение и вземане на решения.

ДЕОС сме непоколебими защитници на демокрацията, върховенството на закона и свободна икономическа инициатива, на екологично устойчиво развитие и солидарност с онези в истинска нужда.

ДЕОС действаме винаги внимателно, защото знаем много, но не всичко. Създадохме ДЕОС, защото повече не искаме да бъдем просто зрители, а заедно с гражданите да си върнем отнетата ни от мутро-олигархията държавност и да внесем напълно нов стил и нови форми на участие в политиката.

I. Основни принципи – Ние сме ДЕОС

1.1 Име и статут

ДЕОС /Движение за европейско обединение и солидарност/ е политическа партия, регистрирана съобразно разпоредбите на Конституцията на Република България и Закона за политическите партии със седалище в София, ул. Стрелча №3, ет.2.

1.2 Символи

Символът на ДЕОС е овален печат, с кръгообразен надпис „Движение за европейско обединение и солидарност“ и центриран – „ПП ДЕОС“.

1.3 Цели

ДЕОС е изразител на политическите, икономическите, социалните, екологичните и културните интереси на своите членове, симпатизанти и избиратели. ДЕОС преследва и постига целите си на основа на своята политическа програма и в рамките на общоприетите демократични принципи и съобразно законодателството в Република България и Европейския съюз.

II. Членство – Да станеш член е лесно, да напуснеш – също

2.1 Предпоставки

Членове на ДЕОС могат да бъдат всички граждани, които 1) притежават избирателни права в България (независимо от местонахождението си) и приемат Устава на партията, и които 2) не са членове на друга политическа партия, 3) не са били осъждани с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер, освен ако не са реабилитирани, 4) не са имали каквато и да е принадлежност към органите на бившата Държавна сигурност или разузнавателните служби на Българската народна армия.

2.2 Възникване на членството

Членството в ДЕОС възниква след получаване на попълнена декларация или попълнена регистрационна форма на deos.bg и изпращането на потвърждение от страна на Управителен съвет, като последният си запазва правото мотивирано да откаже издаването на такова.

2.2.1 Всеки член на ДЕОС има право 1) да избира и да бъде избиран в органите на партията, 2) да създава и да участва в работни групи и така да формира позициите на ДЕОС, 3) да изисква и да получава информация от органите на управление, 4) да кандидатства за място в изборна листа и изборни длъжности, 5) да сезира Надзорен съвет за нарушения.

2.2.2 Всеки член на ДЕОС е длъжен 1) във всичките си действия да се ръководи от ценностите на ДЕОС, ефективността, ефикасността, добросъвестността и добронамереността и да опазва доброто име и репутация на ДЕОС, 2) да спазва Устава, правилниците и решенията на органите на ДЕОС, както и да работи за постигане на целите им, 3) редовно да внася членския си внос, 4) да се стреми да полага общественополезен доброволчески труд.

2.3 Прекратяване на членството

Членството се прекратява при смърт, напускане, изключване или невнасяне на членски внос в срок от две последователни години.

2.3.1 Напускане

Всеки член може да напусне ДЕОС доброволно след изпращане на заявление в свободен текст до Управителен съвет.

2.3.2 Изключване

Надзорен съвет на ДЕОС след мотивирано предложение от член, група членове или Управителен съвет може да изключва членове, които със свое действие или бездействие вредят на партията, като престъпват ценностите на ДЕОС, Устава, правилник или решение на някой от органите. В срок от 2 (две) седмици от съобщаването на решението всеки изключен може да го обжалва пред Президиума на Общото събрание. Президиумът отнася жалбата до Общото събрание, което решава окончателно при следващото си редовно заседание, в което жалбоподателят не участва.

III. Структура и органи на управление – Решенията се взимат в 8-те органа на ДЕОС

3.1 Органите на ДЕОС са

3.1.1 Общо събрание

3.1.2 Управителен съвет

3.1.3 Разширен управителен съвет

3.1.4 Общински събрания

3.1.5 Общински съвети

3.1.6 Областни събрания

3.1.7 Областни съвети

3.1.8 Надзорен съвет

IV. Общото събрание определя съдържанието

4.1 Значение и роля

Общото събрание е върховен орган на ДЕОС. Право на участие в него имат всички членове. Работата му се ръководи от Президиум, състоящ се от трима членове, които не принадлежат към някой от органите изброени в точки 3.1.2 до 3.1.8 от Устава, и които се избират от Общото събрание за период от 1 година.

4.2 Свикване

Общото събрание заседава неприсъствено най-малко веднъж месечно. Присъствени заседания на Общото събрание се организират не по-малко от веднъж годишно по инициатива на Управителен съвет или след мотивирано предложение на най-малко двайсет (20) членове на ДЕОС или на Надзорен съвет, и се свикват с покана, публикувана на уебсайта на партията, не по-късно от двадесет дни преди насрочената дата. В поканата се посочват датата, часа, мястото на провеждане, дневния ред и по чия инициатива се свиква присъственото заседание.

4.3 Правомощия

Неприсъствените заседания на Общото събрание могат да вземат всички видове решения без онези, за

4.3.1 Приемане, изменение или допълнение Устава на ДЕОС;

4.3.2 Избор на председателя и останалите членове на Управителен съвет и членовете на Надзорен съвет;

4.3.3 Вземане на решение за сливане, вливане, разделяне или прекратяване на ДЕОС при хипотезите на член 12.3 и 12.4.

за които се свиква присъствено Общо събрание.

4.4 Работни групи

По дефиниция всички права и правомощия принадлежат на Общото събрание до момента, в който член или група членове не поискат мотивирано да упражняват конкретно правомощие и право за вземане на решение като работна група:

4.4.1 Искането се изпраща до Президиума не по-късно от 20 дни преди заседанието на Общото събрание и съдържа темата, исканото право за вземане на решение или правомощие, срока на работа и очаквания краен резултат;

4.4.2 Ако разпоредбата на чл. 4.4.1 е спазена, Президиумът включва искането в дневния ред на Общото събрание и стартира дискусия;

4.4.3 Общото събрание взема решение на редовното си заседание на принципа на социокрацията, при който без значение от броя участвали в дискусията или гласуването, правомощието се предоставя на поискалия го член при липса на аргументирана позиция „против“;

4.4.4 При положение, че съществува аргументирана позиция „против“, Президиумът активира второ гласуване, като решението се счита за взето с обикновено мнозинство без необходимост от кворум;

4.4.5 След приключване на дискусията и взетото решение, правото или правомощието се предоставя или не се предоставя на поискалия го член или група членове. При предоставяне работната група избира свой модератор, който става официалният говорител на ДЕОС по конкретната тема за определения срок от време;

4.4.6 Управителен съвет може да изпълнява или да възлага изпълнението на правомощия на работна група по всякакви въпроси до успешното формиране на такава по чл. 4.4.1 до 4.4.5;

4.4.7 Управителен съвет също така може да изземва или да възлага изпълнението на правомощия от работна група, получила ги преди това на основание процедурата по чл. 4.4.1 до 4.4.5, но бездействаща в срок по-дълъг от 30 (тридесет) дни, до успешното провеждане на нова процедура на същото основание;

4.4.8 Разпоредбите на чл. 4.4.3 и 4.4.4 се прилагат и при вземането на решения на присъствено заседание на Общо събрание.

4.5 Участие на членовете по електронен път

Общото събрание възлага на Управителен съвет да осигури средствата за провеждане на неприсъствените заседания на всички органи на ДЕОС по електронен път със свободни софтуерни стандарти и приема техническата им функционалност в правилник.

4.6 Участие на граждани и експерти

Общото събрание възлага на Управителен съвет да осигури средствата за включване на граждани и експерти в работата на ДЕОС по електронен път или другояче, за което приема правилник.

V. Изборни листи – определяме кандидатите си с участието на гражданите

5.1 Листи за избори на Народно събрание и Европейски парламент

5.1.1 За подготовката на номинации се провеждат първични избори онлайн. На всички заинтересовани кандидати се дава възможност да участват в изслушване пред Общото събрание. Номинирани са всички кандидати, които получат обикновено мнозинство от подадените действителни гласове. След това кандидатите получават възможността да се представят на публично достъпен уебсайт, където да влязат в диалог с избирателите (онлайн изслушване) и да участват в първичните избори. Членството в ДЕОС не е предпоставка за участието като кандидат в първичните избори.

5.1.2 Гласуването в първичните избори не е обвързано с членство в ДЕОС. Активно избирателно право в тях имат всички граждани с избирателни права в България. Гласуването на нечленове на ДЕОС може да бъде обвързано с предварителното постъпване на определено от Управителен съвет дарение. При съмнение за манипулация или наличието на технически недостатъци, Управителен съвет отправя към Надзорен съвет искане да извърши проверка. Надзорен съвет може да обяви първичните избори за невалидни, ако проверката му покаже наличието на манипулация или технически проблеми. В този случай Общото събрание подрежда кандидатите и тяхната последователност в листите. Същото се отнася и за случаите, в които първични избори не могат да бъдат проведени по други причини.

5.1.3а Всеки избирател в първичните избори може да гласува само веднъж. Той / тя трябва да даде точки на петима кандидати от списъка на номинираните, като на най предпочитания си кандидат дава 5 точки, на следващия 4 и така до последния от петимата, на който дава само 1 точка. Валиден е само вотът, при който избирателят разпределя точки по указания ред между петима кандидати.

5.1.3 Сумата на дадените за всеки кандидат точки се разделя на броя на подадени валидни гласове, като резултатът формира гражданското предложение за парламентарна листа.

5.1.4 На същия принцип номинираните кандидати се подлагат на избор и от членовете на Разширения управителен съвет. Сумата на дадените за всеки кандидат точки се разделя на броя на действителните гласове, като резултатът формира предложението на Управителен съвет.

5.1.5 На същия принцип номинираните кандидати се подлагат на избор и от членовете на Общото събрание. Сумата на дадените за всеки кандидат точки от Общото събрание се дели на броя на действителните гласове, резултатът формира предложението на членовете. Участието в първичния избор по чл. 5.1.2 не изключва участието в избора по чл. 5.1.4 и 5.1.5.

5.1.6 Разпределните при предложенията по чл. 5.1.2 до 5.1.5 точки се събират и сумата им определя обвързващото класиране на кандидатите в листата на ДЕОС.

5.2 Листи за избори на кметове и общински съветници

5.2.1 С изключение на София-град, за изготвяне на предложението за листи за избори на кметове и общински съветници не се провеждат отделни публични първични избори. На кандидатите се дава възможност да участват в изслушване пред Областните събрания.

5.2.2 Предложението за листи за избори на кметове и общински съветници следва процедурата по чл. 5.1.4 до 5.1.6 с разликата, че ролята на Разширен управителен съвет играе Областен съвет, а ролята на Общото събрание играе Областното събрание.

5.3 Отклонения от или по-подробното регламентиране на разпоредбите на чл. 5 могат да бъдат разписани в правилник.

5.4 Разширен управителен съвет и Областните съвети могат да допълват листите с кандидати, като ги поставят на места след определените по реда на чл. 5.1.6.

5.5 Кандидатите, които вредят на ДЕОС или нарушават Устава или правилник могат да бъдат изключени от текущи първични избори или от предложение за листа. За изключването решава Управителен съвет, съответно Областните съвети. Кандидатът може да обжалва изключването си в едноседмичен срок от съобщаване пред Надзорен съвет на ДЕОС. Обжалването не спира предварителното изпълнение на решението за изключване. В срок до две седмици след получаване на писмени мотивирани становища от Управителен съвет и изключения кандидат Надзорен съвет отхвърля или потвърждава изключването. Решението на Надзорен съвет е окончателно.

VI. Членовете избират Управителен съвет

6.1. Състав

6.1.1 Управителен съвет на ДЕОС е седемчленен, състоящ се от Председателя и останалите членове, както и Мениджъра на успеха, който има само съвещателен глас.

6.1.2 Членовете на Управителен съвет се избират от Общото събрание за период от 3 (три) години. По предложение на своя Председател, Управителен съвет избира Мениджър на успеха за същия период от време.

6.2 Правомощия

6.2.1 Председателят на Управителния съвет сключва договори от името и за сметка на ДЕОС и представлява партията пред държавни и контролни органи съгласно разпоредбите на Закона за политическите партии и приложимото законодателство, а при невъзможност упълномощава изрично един от другите членове на Управителен съвет за определен срок.

6.2.2 Управителен съвет 1) решава за провеждането на събития на ДЕОС, 2) приема бюджет и управлява фондонабирането и финансите на партията, 3) създава местни организации, 4) координира участието в избори, 5) провежда допитвания и 6) установява и поддържа връзки с други политически или неправителствени организации. Решенията си Управителен съвет взема съобразно чл. 4.4.3 и 4.4.4.

6.2.3 Мениджърът на успеха прилага решенията на Управителен съвет и 1) ръководи изборния щаб при избори за Народно събрание и Европейски парламент, съответно координира дейността на областните щабове при избори за кметове и общински съветници, 2) подготвя заседанията на органите на ДЕОС, 3) организира партийните събития, 4) координира дейностите на отделните органи, 6) поддържа контакт с Областните групи, Форумите на граждани и експерти, 7) отговаря за комуникацията и информацията, както и за вътрешноадминистративната работа.

6.2.4 Управителен съвет може да регламентира начина си на работа по-подробно в правилник.

VII. Разширен управителен съвет

7.1 Състав

7.1.1 Разширен управителен съвет на ДЕОС се състои от Управителен съвет съгласно чл. 6.1.1 и председателите на Областните съвети.

7.1.2 Председателите на Областните съвети участват в Разширен управителен съвет по право и застъпват интересите на местните организации.

7.2 Правомощия

Разширен управителен съвет 1) изготвя предложение за листи за избор на Народно събрание и Европейски парламент съобразно чл. 5.1.4, 2) номинира кандидати за длъжности в централната изпълнителна власт (например членове на правителството, агенции, дирекции и комисии), 3) възлага изготвянето на становища в периода между Общите събрания (които могат да бъдат потвърдени или отменени от последните), след консултация с модератора на съответната работна група, 4) определя възнаграждението на членовете на Управителен съвет, 5) временно освобождава членове от задължението да плащат членски внос.

VIII. Организация по места

8.1 Общински групи

8.1.1 Във всяка община съществува Общинска група без собствена правосубектност. Независимо, че членството в ДЕОС е унитарно, членовете на партията могат да бъдат част от определена Общинска група, ако са заявили това при своето присъдиняване към ДЕОС. При липса на такова заявление принадлежността на членовете произтича от адреса, подаден при заявлението за членство. Промяната на членство в дадена Общинска група е възможно по всяко време.

8.1.2 Задълженията на Общинските групи включват: 1) изграждане на структурите на организацията, 2) разширяване на членската маса и организиране на работата с членовете и симпатизантите, 3) връзки с медиите по места, 4) агитация при участие в избори, 5) организиране на събития и 6) набиране на средства.

8.2 Общински събрания

Членовете на всяка Общинска група формират Общинско събрание, което след обявяване на сайта се свиква присъствено най-малко 2 пъти годишно по инициатива на член или група членове на Общинската група, или на Управителен съвет и 1) избират / освобождават председателя и останалите членове на Общински съвет за период от 3 години, 2) след консултация с Управителен съвет приемат / изменят предизборните програми при избори на кметове и общински съветници, както и становища по въпроси на политиката по места, 3) изготвят предложение за листи за кметове и общински съветници (в съответствие с член 5.2), 4) след одобрението на Управителен съвет сключват споразумения за изборни съюзи и коалиции с други политически партии или инициативни комитети на ниво община на нейната територия. Чл. 4.4.3 и 4.4.4 се прилагат по аналогия за Общинските събрания.

8.3 Общински съвети

8.3.1 Начело на всяка Общинска група стои Общински съвет, състоящ се от председател, отговорник за фондонабиране и финанси и отговорник за работа с медиите. Мандатът му започва 3 дни след избора от Общинското събрание, в който период Управителен съвет може аргументирано да го отхвърли.

8.3.2 Ако е поискано, Разширен управителен съвет може да определи възнаграждение за даден Общински съвет или определени негови членове.

8.3.3 Председателят на Общински съвет 1) представлява ДЕОС на общинско равнище, като изпълнява тази задача на своя отговорност с подкрепата и в тясно сътрудничество с Управителен съвет, неговия Председател, Мениджъра на успеха и отговорника за връзките с медиите, определен от Управителен съвет, 2) координира политическата и организационната дейности на Общинската група и е първото лице за контакт с членове и симпатизанти в общината, 3) ръководи щаб при избори за кметове и общински съветници, съответно подпомага Мениджъра на успеха при избори за Народно събрание и Европейски парламент.

8.3.4 Отговорникът за финанси координира фондонабирането в общината, изготвя бюджет от самостоятелно набраните средства и след консултация с Управителен съвет определя неговото разходване.

8.3.5 Общинските съвети 1) формират предложения при съставянето на листи за избори на кметове и общински съветници съгл. чл. 5.2, 2) дават становища при обработването на декларациите за членство съгл. чл. 2.2, 3) след одобрението на Управителен съвет номинират кандидати за длъжности в местната администрация.

8.3.6 По отношение на Столична община Управителен съвет на ДЕОС играе ролята на Общински съвет, а Общото събрание – ролята на Общинско събрание.

8.4 Областни събрания

Членовете на всички Общински групи на ДЕОС в дадена област формират Областно събрание, което се свикват присъствено най-малко 2 пъти годишно след обявяване на сайта и по инициатива на член или група членове на Общинска група или на Управителен съвет и избира / освобождава председателя и останалите членове на Областния съвет за период от 3 години. Чл. 4.4.3 и 4.4.4 се прилагат по аналогия за Областните събрания.

8.5 Областни съвети

8.5.1 Областен съвет се състои от председател, отговорник за фондонабиране и финанси и отговорник за работа с медиите. Мандатът му започва 3 дни след избора от Областното събрание, в който период Управителен съвет може аргументирано да го отхвърли.

8.5.2 Съвместно с Мениджъра на успеха Областен съвет координира и подпомага работата на Общинските групи на своя територия, а председателят му участва в Разширен управителен съвет на ДЕОС.

IX. Участие на граждани и експерти в работата на ДЕОС

Като партия от хората и за хората, ДЕОС ценим особено много обратната връзка и предоставяме възможността за максимално широко участие в политическата ни дискусия чрез създаването на тематични онлайн форуми. Участието в тези форуми не е обвързано с членство в ДЕОС.

9.1 Форум на гражданите

9.1.1 Управителен съвет има право да създаде или да възложи на модератор създаването на тематични форуми за представяне и обсъждане на различни секторни политики с гражданите. Условието за участие е регистрация или допускане до форума.

9.1.2 Модераторът осъществява контрол над работата на форума и има правото да изключва участници от него. Модераторът докладва на Управителен съвет за работата на форума най-малко веднъж годишно.

9.2. Форум на експертите

9.2.1 Управителен съвет има право да създаде или да възложи на модератор създаването на тематични форуми за представяне и обсъждане на различни секторни политики с експерти. Условието за участие е регистрация или допускане до форума след изпращане на кратка биография и мотивация от страна на желаещия да участва експерт.

9.2.2 Модераторът осъществява контрол над работата на форума и има правото да изключва участници от него. Модераторът докладва на Управителен съвет за работата на форума най-малко веднъж годишно.

X. Надзорен съвет

10.1 Надзорен съвет на ДЕОС се състои от седем членове, които могат и да не бъдат членове на партията и се избират по време на присъствено заседание на Общото събрание.

10.2 Надзорен съвет е блюстителят над спазването на Устава и също така напътства Управителен съвет и Общото събрание по важни въпроси.

10.3 Надзорен съвет има право да изключва членове на ДЕОС съгласно чл. 2.3.2.

10.4 Всички членове на Наздорен съвет са негови съ-председатели.

10.5 Решенията на Надзорен съвет се вземат с обикновено мнозинство.

10.6 Членовете на Надзорен съвет не получават възнаграждение за дейността си.

10.7 Надзорен съвет приема правилник за дейността си.

XI. Финансиране

11.1 ДЕОС се финансира от членския внос на своите членове, парични дарения и държавна субсидия при условията на съществуващото законодателство в страната, лихви по парични депозити в банки и доходи от ценни книжа, доколкото това не противоречи на закона; издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална собственост, както и от продажба и разпространение на печатни, аудио и аудиовизуални материали, включително рекламни и агитационни такива; заеми от банки и други, разрешени от закона.

11.2 ДЕОС према постъпления само по банков път или еквивалентни електронни разплащателни системи, оповестени на deos.bg. ДЕОС не приема плащане на членски внос или дарения в брой, не извършва разплащания с доставчици в брой и не поддържа касова наличност

11.3 Размерът на месечния или годишния членски внос се определя с решение на Управителен съвет.

11.4 ДЕОС приема парични дарения до максимален размер, определен от действащото законодателство, като Управителен съвет полага разумни усилия да върне на изпращача всички получени дарения над определения максимален размер.

11.5 Всеки месец Управителен съвет публикува на deos.bg отчет за приходите и разходите за изминалия месец.

11.6 Управителен съвет съставя годишен бюджет и месечни разчети на приходите и разходите за осигуряване на нормалната работа на ДЕОС.

11.7 Разпореждането с партийното имущество се осъществява от Управителен съвет по реда на описаната в чл. 4.4.3 и 4.4.4 процедура за вземане на решение.

XII – Заключителни разпоредби

12.1 Съществуващите работни групи запазват статута си при условията на този Устав.

12.2 За всички случаи, неуредени в този Устав, се прилагат разпоредбите на съществуващото българско законодателство В случаите, когато разпоредбите на този Устав противоречат на законодателството, се прилагат по право законовите норми.

12.3 Политическа партия ДЕОС се прекратява при: 1) сливане или вливане в друга партия; 2) саморазпускане; 3) влязло в сила решение на Конституционния съд, с което политическата партия е обявена за противоконституционна; 4) разпускане с решение на Софийски градски съд.

12.4 Прекратяване на дейността на политическа партия ДЕОС става с решение на Общото събрание, взето по реда на описаната в чл. 4.4.3 и 4.4.4 процедура за вземане на решение.

Този Устав е приет на 12 март 2016 година от присъствено Общо събрание на ДЕОС.