17 март 2015 | Становища

Start Up, Bulgaria!

4864839112_abab87c61a_z

В ДЕОС имаме визията за една по-предприемаческа България.

България, в която на икономически активните хора се гледа като на истинския гръбнак на нацията. Защото това са личностите, които са готови да поемат риск и да преследват мечтите си до пълната им реализация.

За тази цел предпоставяме необходимостта от предприемаческо мислене у онези, които искат да правят бизнес. Не смятаме да ги залъгваме с достъп до средства и фондове, защото истинските предприемачи не се нуждаят от това.

Но ще им помогнем.

Ето как:

1. По-благоприятен климат

В ДЕОС смятаме, че това е постижимо чрез преосмисляне на основополагащи регулации. Например чрез замяната на принципа на мълчаливия отказ с принципа на мълчаливото съгласие. Това ще се отнася до стартирането на бизнес в урбанизирано населено място и в никакъв случай до строеж в защитена територия. Не че не е ясно, но да си го кажем.

В допълнение вярваме в необходимостта от въвеждане на ускорени (“fast-track“) процедури, при които крайният срок за произнасяне е пряко обвързан от плащането на по-висока административна такса. Това работи добре при издаването на документ за самоличност и може да се пренесе в много други сфери. Освен, че ще доведе до по-бързо и качествено обслужване на бизнеса и гражданите, този механизъм е доказано антикорупционно средство, защото насочва всякакви плащания директно към държавния или общинския бюджет.

По-благоприятният климат от своя страна е немислим без

2. Електронно управление

Да, защото ще улесни гражданите и бизнеса, както и ще спести огромни средства за всички нас, данъкоплатците. Наясно сме, че за да сътворим удобно и практично за прилагане електронно управление тук, не е необходимо да откриваме Америка, а просто да почерпим добрия опит на държави, като Австрия и Естония. В последната, например, въвеждането на електронно управление е довело до спестявания в размер на 2% от БВП. Всяка година. В нашия случай това отговаря на 1,6 милиарда лева. Годишно.

Разумното електронно управление минава през подмяна на документите за самоличност. Много добре би било, ако всяка лична карта бъде снабдена с публичен ключ за електронен подпис, който да се издава от надлежните органи и да е еднакъв за всички.

Разходи? Да, няма безплатен обяд, но всеки гражданин ще има правото да избира дали личната му карта да вклюва такава функционалност и съответно дали да доплаща за нея.

Удобството при издаването на публичния ключ от държавните органи е, че всеки ще има възможността (поне пасивно) да достъпва всички електронни услуги. За активно ползване ще се нуждае от частен ключ на електронния подпис, който (както и досега) ще се издава от оторизираните търговски доставчици на тази услуга.

Така гражданите ще имат възможност да се идентифицират с един и същи документ присъствено и онлайн, като последното ще доведе до огромни улеснения във взаимодействието с административните органи, а оттам и до постепенно ликвидиране на корупцията.

Важен елемент в подобряванеот на средата е

3. Премахване на ненужните ограничения

В момента стартирането на собствен бизнес се изправя пред огромна стена от ограничения и забрани. Някои от тях са регламентирани централно, докато други са предвидени в най-разнообразни наредби на местни органи на властта.  Според данни на работодателски организации те са приблизително 1 200, а това говори за свръхрегулации. Този брой е прекалено голям и представлява сериозна бариера както за кандидат-предприемачите, така и за онези с вече установен бизнес.

В ДЕОС ще работим за най-широко възможното преминаване от лицензионни и разрешителни режими към регистрационни и удостоверителни такива. Разликата е много голяма: в първия случай има решения по целесъобразност, а те често отнемат много време, водят до неспазване на сроковете и, разбира се, представляват добра хранителна среда за поддържане на корупционни практики.

При по-леките регистрационни и уведомителни форми за предприемачите е достатъчно да имат пълния набор от документи, така че администрацията да не може да им откаже дадена услуга.

Не по-малко важно е да се смекчат регулациите, които останат, а принципът на доброто управление (“good governance“) да доведе до

4. Модернизация на възможностите за финансиране

“Crowdfunding“ отдавна се превърна в мащаб при финансирането на стартъпи и нови проекти. Това е прекрасен пример за набиране на капитал и реализиране на бизнес планове на принципа на личната инициатива и самоорганизацията.

Понякога предоставянето на средства е съвсем безвъзмездно. Понякога, обаче, инвеститорите имат интерес да проследяват инвестицята си, за което се нуждаят от съответните правни механизми.

В ДЕОС смятаме, че различните платформи за набиране на средства чрез Crowdfunding изискват ясна рамка, за да гарантират правна сигурност, както за получателите, така и за инвеститорите. Също така смятаме, че създаването на такава правна рамка следва да върви ръка за ръка с либерализирането на регулацията на ценните книжа.

Но и най-удобните форми за финансиране ще бъдат безплодни, ако не обмислим ефективно

5. Противодействие на административния натиск

Трудовото ни законодателство се нуждае от основен ремонт, а защо не и от напълно нов Кодекс на труда?

Изключително важно ще бъде да спрем органите на трудовата администрация в това да действат като бухалки и да тормозят бизнеса, например, чрез налагане на предписание за IT компаниите да предвидят униформи за своите служители!

Ще работим за това да върнем административни органи и звена, като например Инспекция по труда, към тяхната основна задача, а именно, да съблюдават спазването на важни законови разпоредби, като плащане на работни заплати и контрол върху сигурността в производствената дейност.

Освободени от ненужни ограничения и натиск, предприемачите ще имат време да мислят за

6. Повече иновации

Темата за иновациите често се свързва с парично подпомагане от страна на бюджета. Ние в ДЕОС не подценяваме значението на такива помощи, но и не вярваме в приписваната им чудодейност.

Ние ще работим за лесен и електронен достъп до бази данни с изобретения и полезни модели, така че всеки изобретател или ангажираният от него представител по индустриална собственост, да може да направи необходимото за целта проучване за новост. Също така ще заложим на прозрачни процедури при заявка и регистрация, многоезичност на администрацията в тази област, както и бързи механизми за защитата на нашия интелектуален капитал. Така ще бъдем в състояние по-лесно и удобно да популяризираме българските изобретения, полезни модели, промишлени дизайни и търговски марки извън страната  за да създадем по-добри предпоставки  за привличане на още чуждестранни инвеститори и повече свеж капитал в страната.

Чуждестранният опит ни показва, че предприемаческата иновативност стои в определена зависимост от

7. Повече бизнес инкубатори и социално предприемачество

Средата в България последните три години се промени и вече сме на предприемаческата карта на Европа със своя култура на иновациите. Но предприемачеството и иновациите не са само в технологичния сектор. В ДЕОС ще работим за повече инкубатори и в областта на социалните иновации. Последното е особено важно, защото вярваме, че социалното предприемачество е в състояние да предложи по-добри решения, например, при грижата за нашите възрастни родители, роднини и съграждани.  При това срещу по-ниска цена и с по-високо качество, отколкото държавно финансираните институции.

Това ще създаде условия за по-висока

8. Концентрация върху силните ни страни

България се утвърди като ICT дестинация, със стабилна дигитална екосистема, но също така е необходимо да се концентрираме и върху стимулиране на родните софтуерни компании за развитие и работа не само на чужди пазари, но и на българския.

Това е възможно със създаване на повече добавена стойност, конкретно, с преминаване от услуги към повече развойна дейност и изграждане на собствени продукти.

За да улесним този процес, в ДЕОС вярваме и в необходимостта да

9. Рестартираме образованието

Образователната реформа е закъсняла спрямо развитието на силните ни страни и бизнесът компесаторно си набавя специализирани обучения за кадри си, вместо образованието бързо, гъвкаво и от рано да покрива новите нужди на обществото. В ДЕОС сме за радикална модернизация на образованието, която да предвиди повече автономия на училищата, индивидуални планове и възможности за избор.

А за да стане всичко от гореизброеното, се нуждаем от вашата подкрепа –

9 и ½ Бъдете дейни!

ДЕОС идва от дейни – присъедини се към нас или ни помогни – с време или средства – заедно да осъществим този дързък план!

 

*Снимка – balloons & corn от Phil Roeder

Share