16 юли 2014 | Становища

Чака ни много работа!

Преди време заявихме категорично кои са трите приоритета, по които ДЕОС работи за промяна в държавата и управлението. За нас властта (изпълнителна и законодателна) не е цел, а средство с което да внесем промяната. Затова категорично заявяваме и следващото: ние ще участваме в местни и парламентарни избори и ще работим фокусирано върху приоритетите!

Програмата и платформата ни са дело на нашите членове и симпатизанти, тя се изработва и в този момент, тук накратко обобщаваме основни моменти от нея и започваме с

правоприлагането:

защото то е ключово за целия живот. Какво искаме да постигнем? Много просто – повече достъпност, повече прозрачност и съответно по-малко корупция.

Как смятаме да го постигнем? Като на първо място изготвим

Законопроект за електронното управление

Защо?

Защото сме виждали много и вероятно ще видим още много стратегии, които остават хартиени документи без последствие. Дори съществува т. нар. Закон за електронното управление (ЗЕУ), но много от звената на администрацията дори не подозират за съществуванието му, а в своята същност той е напълно неефективен.

Защо е неефективен?

Много просто – защото не предлага истинска електронизация на административното и съдебното обслужване, а според нас в ДЕОС това следва да е основната цел на доброто електронно управление.

В ДЕОС също така си даваме сметка, че за да сътворим удобно и практично за прилагане законодателство тук не е необходимо да откриваме Америка, а просто да почерпим добрия опит на държави като Естония и Австрия.

Има ли нещо друго? Разбира се, и то се отнася до

Поетапната подмяна на личните документи

Много добре би било, ако всяка лична карта бъде снабдена с публичен ключ за електронен подпис, който да се издава от надлежните органи и да е еднакъв за всички.

Разходи? Да, няма безплатен обяд, но всеки гражданин ще има правото да избира дали личната му карта да вклюва такава фукционалност и съответно дали да доплаща за нея.

Удобството при издаването на публичния ключ от държавните органи е, че всеки ще има възможността (поне пасивно) да достъпва всички електронни услуги. За активно ползване ще се нуждае от частен ключ на електронния подпис, който (както и досега) ще се издава от оторизираните търговски доставчици на тази услуга.

Така гражданите ще имат възможност да се идентифицират с един и същи документ присъствено и онлайн, а това ще отвори пътя и към електронно гласуване без възможност за манипулиране на вота.

За да стане това е необходима и

Промяна на Изборния кодекс

която наред с другите необходими промени (като например въвеждане на професионална изборна администрация, регионални преброителни центрове) да позволи по-активно участие на групата на младите и технологично по-упътените членове на нашето общество.

Защо?

Ами защото точно те са сред най-непредставените в обществения живот.

В ДЕОС, разбира се, няма да спрем само дотук – ако споменатото по-горе проработи добре, ще положим усилия да направим следващата стъпка, с която да въведем онова, което в по-напредналия свят наричат M-Government.

Това е така, защото очакванията на младите са, че контактът с държавните органи не трябва да бъде по-сложен от това да дадеш лайк във Фейсбук.

Ок, но има ли още?

Разбира се, и тук стигаме да абсолютно необходимата Реформа в процесуалните закони

В представата на ДЕОС тя се изразява в постигането на поне 3 цели:

Въвеждане на мълчаливото съгласие като норма при не-произнасяне на съответния орган в определен срок

Това ще доведе до ускоряване на процесуалните действия в по-прости производства и ще мотивира решаващия орган да се произнасе качествено и навреме.

Свързано с това е и въвеждането на

Задължителни срокове за произнасяне

в по-комплексните процедури и това е абсолютно необходимо, защото забавянето при насрочването на производства или при постановяването на актове е свързано със сериозни увреждания на заинтересованите като заявители или ищци, но също така води и до натрупването на стабилни разходи и лихви за онези, които участват като ответници.

В момента сроковете, в голямата си част, са пожелателни и масово не се спазват. В ДЕОС сме за това те да се превърнат в задължителни и нарушението им да води до задължителна отговорност за ограна, който ги наруши.

Отговорността може да бъде както дисциплинарна спрямо по-горестоящата инстанция, така и гражданскоправна. От последната ще могат да се възползват ощетените граждани, а това, сума сумарум, ще допринесе за по-сериозното отношение на органите към техните служебни задължения.

За да изискваме по-бързи реакции от страна на администрацията и съдебната власт, обаче, трябва да създадем

Задължителна връзка между отделните властови звена

Какво означава това?

На практика правото и задължението на отделните ведомства да общуват и обменят информация помежду си. Макар и въведено като пожелателна норма към момента, това поголовно не се спазва и гражданите биват измъчвани да служат като интерфейс между различните нива на управление.

От нас често се иска да представим някакъв документ, с който друг орган на властта вече разполага, защото или го е създал, или пък получил на по-ранен етап, и в този смисъл може самостоятелно да си го набави.

Нашето решение е да въведем един вид упълномощаване, по силата на което гражданите ще позволят на надлежните органи сами да си организират всички необходими документи, били те свидетелство за съдимост или пък удостоверение за липса на задължения към бюджета.

Това ще пести време и средства не само на гражданите, но и на властта.

Накрая пак стигаме до сроковете и ще упорстваме за съкращаване на погасителната давност при задължения към бюджета.

Защо?

Много просто – защото това от една страна ще мобилизира приходната администрация по-бързо да си събира дължимите вземания, а от друга няма да поставя гражданите в ужасяващата ситуация след 5 или 7 години да бъдат сюрпризирани с някакви дължимости за това, че не са внесли определена сума в срок, за която нито някой своевременно ги е уведомил, нито потърсил.

Как ти се струва?

Ако според теб сме изпуснали нещо, просто ни пиши на info @ deos.bg или най-добре, стани един от нас и започни да работиш и ти за промяната.

По темата за ДЕОС работи Емил А. Георгиев

Share