6 август 2014 | ДЕОС Работи

Политиката на ДЕОС към малцинствата в България

Основни положения

В страната ни има твърде много граждани, които принадлежат към етнически, религиозни или културни малцинства. Според данните от преброяването през 2011 г. около 14% от населението на България принадлежат към етнически или етно религиозни малцинства, общата численост на хората, самоопределящи се като малцинства е около милион души.

В политиката си към малцинствата ДЕОС изхожда от два основни факта. Първият е, че наличието на малцинство е въпрос на неговото самоопределение като такова, а не на позволението на държавата.

Вторият много важен факт, който определя тяхното положение у нас е, че те (в различна степен и по различен начин) са дискриминирани. Те често са по-ниско образовани от мнозинството, по-бедни от него. Дискриминацията се изразява и в това, че достъпът на представители на етническите или на етнорелигиозните малцинства към значими позиции в структурата на държавата е много по-труден, отколкото на хората, принадлежащи към мнозинството.

Така страната ни, първо, допуска неоправдано висока степен на неравенство, основано на етническа и/или културна принадлежност и второ, се лишава от пълноценното участие и сътрудничество в обществените дела на недопустимо голям дял от гражданите си. Освен това, широко разпространеното мнение, че някои малцинства са „опасни” или „неприемливи” за страната, е отломък от миналото, от който час по-скоро трябва да се освободим.

Крайъгълен камък на нашата политика по отношение на малцинствата е, че процесът на интеграцията им трябва да е двупосочен – необходимо е да работим не само за пълноценното вграждане на малцинствата в тъканта на българската гражданска нация, но и за това мнозинството все по-добре и по-отчетливо да разбира и приема етнокултурните и други особености на малцинствените групи. В същото време държавата е длъжна да утвърждава принципите за равенство пред закона по отношение на правата и задълженията на всички нейни граждани.

Същност на позицията на ДЕОС

  1. Етническото, религиозното и културното разнообразие на хората в България е ценност, то е градивна възможност за напредъка на страната.
  2. Сега възможностите, които това разнообразие разкрива за развитието на държавата, се ползват крайно лошо и ДЕОС ще направи всичко възможно те да се осъществят по най-добрия начин.

Водени от тези два основни постулата, в ДЕОС смятаме че:

За да бъдат постигнати тези резултати, ДЕОС ще настояваме да бъдат осъществени насърчителни мерки и политики, които да изравнят шансовете на хората от малцинствата да участват във властта и управлението наравно с тези от мнозинството.

По отношение на особените проблеми на различни малцинствени групи ДЕОС ще работим за:

В ДЕОС осъзнаваме, че отношението към малцинствените групи е мярка за цивилизоваността и социалния просперитет на държавата. Ние знаем, че задачата за практическо преодоляване на дискриминацията и на дискриминационните нагласи към малцинствените групи е дълъг процес. Но успехът му е основен залог за напредъка на държавата ни, а евентуалният неуспех може да доведе до крах на българската държавност. Това не бива да се допуска!

За ДЕОС по темата работиха (по азбучен ред):

Share