13 март 2017 | Становища

Открито писмо до Президента на Република България г-н Румен Радев относно незаконния тормоз над чужденци

 

В съответствие с принципната ни позиция и предвид последвалите събития, ДЕОС се присъединява към откритото писмо на Движение Обществен натиск (ДОН) към Президента на Република България.

Ние от ДЕОС вярваме, че върховенството на закона е над всичко и призоваваме Президента като обединител на нацията да се намеси и да осигури спазване на Конституцията на Република България.

 

Уважаеми г-н Президент!

Отправяме към Вас настоятелната молба да изпълните едно от конституционните си правомощия. По силата на чл. 98, ал. 2 от действащата Конституция Президентът отправя обръщения към народа. Поредица нарушения на Конституцията и законите на страната правят необходимо такова обръщение, което да припомни на най-широки кръгове от обществото ни хуманните ангажименти, гарантирани от текстовете на нашето национално законодателство.

Прекият повод за настоящото писмо е системното и противозаконно прогонване на легално пребиваващи в България бежанци от селищата, в които те са пожелали да се настанят, действайки в съгласие с Конституцията и действащия Закон за убежището и бежанците. При това нарушенията засягат не само легалния статут на намиращи се в България хора, но и етническата и религиозната им принадлежност, които също са защитени от закона. Предаването на чужди власти на лица, преследвани по политически причини, представлява отделно закононарушение.

Уважаеми г-н Президент!

Прогонването на чужденци от Елин Пелин и Белене нарушава не само традиционното българско гостоприемство и човеколюбие, но и действащи членове на Конституцията и Закона за убежището и бежанците. Тези нарушения не само уронват престижа на българската нация пред цивилизования свят и нашите съюзници, но и реално застрашават върховенството на закона и контрола на държавната власт над цялата територия на Родината. Става дума за случаи на самоуправство, застрашаващо упражняването на законната власт. Като държавен глава, Вие имате възможността, правото и моралния дълг да припомните в нарочно обръщение изискванията на Закона и с това да възстановите не само дължимото уважение към държавата, но и да съдействате за засилване на върховенството на законността, пред която всички са равни.

Уважаеми г-н Президент!

Чл. 6, ал. 1 от действащата Конституция, по чиято сила и самият Вие сте избран на най-високата длъжност в България, потвърждава, че всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. Това пряко напомня някогашния чл. 61 от историческата Търновска конституция, според който всеки роб, стъпил на българска територия, автоматично е придобивал свобода. Ал. 2 от същия чл. 6 на настоящата ни Конституция дава на чужденците в България всички конституционни права и задължения, притежавани от пълноправните граждани, като уточнява, че само някои права ще бъдат указани от нарочен закон. Текстът на Върховния закон продължава с разпореждането, че България не може да изгони или предава на друга държава чужденци, преследвани за убежденията им. Чл. 26, ал. 1 припомня, че всеки чужденец има всички права съгласно Конституцията, освен тези, чието осъществяване изисква българско гражданство.

Чл. 20 от Закона за убежището и бежанците забранява ограничения на правата на чужденците, търсещи или получили закрила в България, въз основа на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения и политическа принадлежност. Ал. 1 от чл. 32 на същия Закон уточнява предвиденото в чл. 6, ал. 1 от Конституцията ограничаване на правата на чужденците и бежанците в България. То включва само заемането на държавни длъжности, служба във въоръжените сили и участието в избори. По силата на членове 37 и 37а от същия Закон местните власти и администрация приемат чужденци, намиращи се под закрила, на своя територия и им предоставят възможност за реализиране на гарантираните права. Чл. 39 предвижда за чужденците оставане на територията на страната ни, труд, обучение и подходящо настаняване.

Чл. 162, ал. 1 от Наказателния кодекс предвижда и наказания с от една до четири години лишаване от свобода за подбуждане към дискриминация, основаваща се на раса, народност и етническа принадлежност.

Уважаеми г-н Президент!

Дадените примери недвусмислено показват нарушения от страна на местните власти на посочените членове от Конституцията, от Закона за убежището и бежанците, както и от Наказателния кодекс.

Единствената алтернатива на законността е хаосът. Затова в настоящото открито писмо настоятелно Ви умоляваме, уважаеми г-н Президент, да се обърнете към българския народ в изпълнение на конституционното си правомощие, за да припомните Закона и да насърчите всички органи на държавната власт и местното самоуправление изцяло да спазват Конституцията и всички останали действащи нормативни актове, без които България би била не държава, а просто територия.

Съществуващите в сегашния си вид конституционни и законови положения потвърждават, че българите сме гостоприемен, човеколюбив и великодушен народ. Нека всички наши сънародници чуят тази истина от държавния глава, чиято легитимност не буди съмнение и който е приемник на историческата и моралната роля на българските владетели от Основателя Исперих през Покръстителя Борис-Михаил до Обединителя Борис III.

С уважение:

за Движение Обществен натиск –

Съпредседатели:

Димитрин Вичев

Кирил Чуканов

Манол Глишев

и загрижени граждани, присъствали

на Митинга в подкрепа на отец Паоло Кортези

и против ксенофобията в България

на 12.03.2017 г.

в гр.София

Share