4 ноември 2014 | ДЕОС Работи

Образованието е живот

Нашата визия

Пребиваването в “образователната система” е основно занимание на децата ни. Животът е това, което им случва и докато са на училище. В ДЕОС приемаме, че “изтърпяването”  на образованието, понеже то “подготвя децата за живота” е погрешно. Образователната система трябва да отчита и приема, че децата са нейния най-ценен ресурс. Образованието дава умения и знания в ръцете им. Процесът на обучение опазва и развива креативността, води се от любопиството, насърчава страстта и радостта от опознаването на света. Образованието трябва да цени и цели щастието на децата ни.

Целта е обща – децата ни да израстват щастливи, здрави, любопитни, и креативни. Знаещи и можещи, ангажирани. Със свободен дух и воля.

Като услуга с обща социална възвръщаемост, образованието трябва да бъде финансирано и от държавата. Гражданите трябва да са свободни да се сдружават, за да организират и предоставят образователни услуги. Държавата подпомага и насочва развитието на образованието в нужните за обществото области, но не определя съдържанието и учебните програми. В ДЕОС вярваме, че изборът на конкретна форма на обучение е право и отговорност на родителите. Затова възприемаме принципа, че „парите следват детето, ученика и студента“.  Родителите трябва да разполагат с правото да определят къде, как и кому да възлагат образованието на децата си и къде да бъде насочено държавното финансиране за техните деца, дори и когато самостоятелно поемат отговорността за обучението им.

В ДЕОС работим за либерализиране на системата на образованието като създадем инструменти, с които да оставим инициативата за свободно образование в ръцете на родителите. Промяната ще бъде естествен резултат от конкуренция на идеи и плурализъм на образователните форми. Търсим самоуправление в образованието, свобода на гражданите сами да организират училищата си и сами създават професионалните си стандарти за образование. Държавата опосредства и подпомага финасово този процес. Това за нас са предпоставките да имаме една ефективна,  модерна,  мотивираща и разнообразна образователна среда.

Възможно ли е това? Да! Ето как

Основните приоритети, върху които фокусираме енергията ни за промяна са девет и половина:

1. Образованието е свободно. Гражданите са свободни да се сдружават, за да организират и предоставят на себе, децата си и трети страни образователни услуги

2. Независими сертифициращи организации извършват сертифициране на учители, участват в оценяването на децата. Единствено те са оторизирани да провеждат дейности по оценяване на постиженията при завършване на образователни степени. Извършват начално и периодично лицензиране на образователни институции и лица

3. Ефективното финансиране на образованието става чрез ваучерна система. Държавата финансира образованието на децата от 0 до 18 години. Лицата, инвестиращи в образование, ползват данъчни облекчения. Бюджетът за образование постепенно настига средноевропейското ниво като процент от БВП

4. Държавата е с нова роля в образованието – тя регистрира всички образователни организации.

5. Автономни образователните институции  – автономия означава  достъпност, равнопоставеност, самостоятелно взимане на решения относно създаване и избиране на учебни програми и индивидуални учебни планове. Автономията гарантира участието в управлението на собственици, учители, родители, и ученици. Тя е условие за доверие и достойно практикуване на учителската професия. Автономията е условие за качествен контрол от страна на родителите и е предпоставка за личната ангажираност на децата.

6. Индивидуални учебни планове. Учениците имат право да се обучават по индивидуални учебни планове. Лицензираните образователните институции създават процеси и практики за индивидуално обучение. В лицензираните институции всички ученици се обучават по индивидуални учебни планове, в рамките на предоставените от тези институции възможности

7. Свободен избор на учебните програми. Учебните програми са въпрос на свободен избор на децата и родителите им, на училищата и учителите. Образователните институции имат избора да основават обучението на база на някои от утвърдените държавни образователни стандарти, и въз основа на индивидуални учебни планове; Поне половината от индивидуалния учебен план на учениците в лицензираните образователни институции се основава на утвърден държавен образователен стандарт;

8. Учене през целия живот. Създаваме предпоставки за обхващане на цялото население, независимо от възрастта, във форми на образование и обучение, с фокус в програми за ранно детско развитие и продължаващо обучение

9. Създаваме нова форма на образование – чартърни училища. Чрез утвърдена с нарочен закон форма на публично-частно партьорство, юридически и физически лица могат създават, и/или управляват чартърни училища. Държавата или общината участва с терен, и/или сгради и друга инфраструтура. Чартърните училища задължително се лицензират, а финансирането на поне половината от децата в тях става единствено с образователни ваучери, т.е. образованието им в тези училища е безплатно. Инвестициите на физическите и юридически лица в чартърни училища се третират като данъчно признат разход.

9 и ½. Нека го направим заедно! Името ДЕОС свързваме и с това, че сме дейни. Ние искаме промяна и сме готови да действаме за постигането й. Бъди деен и ти – присъедини се към нас или ни помогни – с време или средства – заедно да осъществим този дързък план!

Share