6 октомври 2014 | ДЕОС Работи

Либерализъм в 9 позиции и половина

bulgaria_update_800x450px

Скъпи приятели, членове и симпатизанти на ДЕОС!

Настоящите позиции формират политическата ориентация на ДЕОС и определят мястото му в българския политически ландшафт. Това е нашият манифест за бъдещето на нашите държава и общество.

Преамбюл

България достигна повратна точка в историята си. Започналият през 1990 г. преход към правова държава, основаваща се на политически плурализъм и пазарна икономика, протича толкова неадекватно, че създава усещането за обща политическа парализа.

Резултатът към днешна дата е суспендирана демокрация, липса на свободни и независими медии, раздута, неефективна и скъпа администрация, липса на социална справедливост, пълно нежелание и неспособност на съществуващите политици да започнат и завършат крайно необходимите реформи.

През март тази година създадохме ДЕОС, защото виждахме заобикалящите ни проблеми и не се задоволявахме с ролята си или на протестиращи, или на пасивни наблюдатели на всеобщото нежелание и неспособност за тяхното решаване.

В основата на разбиранията ни стои схващането, че всеки е ковач на собствената си съдба, а добруването ни като нация зависи от решенията, които вземаме заедно – всички ние като сплотена общност от силни и свободни личности. Вярваме също така, че само като възродим вярата в собствените си сили ще създадем здраво и благоденстващо общество.

Като основни ценности припознаваме сплавта между индивидуална свобода и лична отговорност, неприкосновеността на правото на собственост и, разбира се, върховенството на закона.

В ДЕОС категорично се разграничаваме от безотговорния популизъм, с който мнозинството политически формации заливат нашето общество. За разлика от тях, в ДЕОС стоим зад основните ценности на отчетността, прозрачността и ефективността в действията.

Искаме общество, в което гражданите да са определящата сила. Искаме общество, в което да си струва да полагаш труд, да инвестираш време и усилия. Да съграждаш без страх, че ще ти отнемат придобитото против твоята воля. Искаме общество, в което ролята на държавата е сведена до необходимия минимум, конкретно до гарантиране равнопоставеността на всички пред закона.

Съзнаваме, че преследването на целите ни изисква фундаментална и всеобхватна промяна най-вече на дълбоко вкоренените нагласи как трябва да се прави политика. Съзнаваме също така, че това е обвързано със смелостта да казваме само и единствено истината. Дори и когато това е неудобно или ще ни коства политическа подкрепа. Готови сме.

Съдържание:

1. Човешкото достойнство е ненакърнимо

2. Свободата е възможна само в условията на законност и лична отговорност

3. Справедливост означава равнопоставеност

4. Правото на собственост е неприкосновено

5. Отдаденост вместо егоизъм

6. Благоденствието се нуждае от сигурност

7. Бъдещето е на образованите

8. Устойчиво развитие днес, за да имаме и утре

9. Свобода за семейния живот

и 1/2

1. Човешкото достойнство е ненакърнимо

Мисълта за човека и неговото достойнство трябва да предхожда всяко политическо действие, а накърняването му да води до политически и правни последствия. Основна предпоставка за това е гражданите да не приемат само ролята на наблюдатели, а на суверени, защото цялата държавна власт произтича от тях.

За нас като граждани това от една страна означава свободата да вземаме информирани решения, но също така да бъдем отговорни за тях. Искаме сведена до минимум държава, която да ни гарантира свободата да организираме личния си живот така, както намерим за добре. Борим се за цялостна и широкообхватна реформа в администрацията и съдебната система, която да осигури бързото и качествено обслужване от една страна и доброто правоприлагане – от друга. Разходването на публични средства трябва да се пречупва през призмата на ефективността, ефикасността и пестеливостта. Данъчната тежест за бизнеса не бива да расте.

Искаме справедлив обществен договор между поколенията, с чиято помощ да решим проблемите в пенсионната система, така че да възстановим доверието на децата си в нея и едновременно с това да не лишаваме родителите си от възможността да остаряват с достойнство. Back to top

2. Свободата е възможна само в условията на законност и лична отговорност

В ДЕОС винаги изхождаме от принципа, че индивидуалната свобода свършва там, където започва свободата на другия. Свободата означава не само възможността за самоопределение и себереализация, но и поемането на лична отговорност за собствените ни действия и поведение, а не прехвърлянето ѝ на държавата.

Свободата е възможна само в условията на законност и демокрация. Ето защо засилването и разширяването на пряката демокрация и правото на гражданите за участие и съвместно вземане на решения са от особена важност за съществуването на силно и свободно гражданско общество.

Това е така, защото наличието на свободни и независими граждани, които самостоятелно могат да определят своите права и задължения, е най-добрата основа за добруването ни в бъдеще.

Следователно в ДЕОС работим за укрепване на върховенството на закона и за постоянното му прилагане еднакво за всички. Нашата политика е в полза на многообразието и толерантността, на свободната икономическа инициатива, на лоялната конкуренция и сътрудничество, свободата на изразяване, изкуството, светогледа и организацията на личния живот. Back to top

3. Справедливост означава равнопоставеност

Само обществата, които са изградени върху основата на справедливостта, можем да определим като „развити, солидарни и устойчиви на бъдещи предизвикателства“. Нашето разбиране за справедливост се състои в абсолютното равенство пред закона и него поставяме в центъра на своята политика.

Всеки гражданин има право на справедливо отношение от страна на държавата и нейните органи без да бъде облагодетелстван или дискриминиран на основание на своята раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

В разбирането на ДЕОС справедливостта означава и, че разпределението на благата следва принципа „всекиму според изработеното“. Признаваме необходимостта да се помага на онези, които са в истинска нужда, но така че отговорното отношение да печели, а опитите за превръщане на системата в източник на доходи – да губят. Back to top

4. Правото на собственост е неприкосновено

Правото на собственост е основно човешко право. То е в основата на човешкия стремеж към развитие, прогрес и благоденствие.

В отговорността на държавата не влиза създаването и трупането на собственост. Тя трябва да създава и поддържа бизнес средата добра, да гарантира спазването на договорите и неприкосновеността на правото на собственост. Държавата би насърчила предприемачеството най-добре, ако го остави да работи и единствено контролира дали то спазва правилата.

Икономическата свобода означава свобода от прекомерно усложнени регулации, които затормозяват бизнеса и ненужно оскъпяват неговия продукт. Икономическата свобода означава ясни, вседостъпни и изпълними правила, които гарантират пазарна среда и лоялна конкуренция. Back to top

5. Отдаденост вместо егоизъм

Просперитетът и благоденствието трябва да отговарят на положения труд, бил той физически или интелектуален. Отдадеността на работния процес и производителността трябва да се насърчават, а не да се наказват. Именно поради това сме твърдо за запазването на плоския данък от 10% и искаме да ограничим натиска от страна на трудовата администрация, да въведем почасово заплащане, както и повече възможности за полагане на желан извънреден труд.

В ДЕОС също така отчитаме, че постигането на просперитет и благоденствие е далеч по-лесно в изграденото около солидарност и сплотеност гражданско общество, отколкото в условията на краен индивидуализъм. Това е причината да подчертаваме огромното значение на доброволчеството и генерално на всяка дейност в полза на обществото. Те могат да заменят лошо организираните от държавата дейности например в сферата на социалното подпомагане или опазването на околната среда и да се мотивират и поощряват с непарични средства. Back to top

6. Благоденствието се нуждае от сигурност

Сигурността е основно гражданско право. Нейното гарантиране и поддръжка е основно задължение на държавните институции, което започва със защитата срещу посегателства върху всеки един от нас и завършва с организирането на адекватна (вътрешна и външна) национална сигурност.

Ние, гражданите, сме делегирали на държавата т.нар. „монопол над насилието“. Именно поради това, тя трябва да го използва само в рамките на закона, в съответствие с принципа на пропорционалност, като същевременно зачита нашата свобода и граждански права.

За нас в ДЕОС не полицейската, а само правовата държава е в състояние да осигурява сигурност на гражданите си. Back to top

7. Бъдещето е на образованите

Образователната система трябва да отчита и приема, че децата ни са централен елемент в нея, като дава знания и умения в ръцете им. Процесът на обучение трябва да опазва и развива креативността им, да развива любопитството им, да насърчава страстта и радостта им от опознаването на света. Образованието трябва да цени и насърчава щастието на децата ни.

Целта е обща – децата ни да израстват щастливи, здрави, любопитни и креативни. Знаещи, можещи и ангажирани.

Като услуга с обща социална възвръщаемост, образованието трябва да получава финансиране и от държавата. Гражданите трябва да са свободни да се сдружават, за да организират и предоставят образователни услуги. Държавата трябва да подпомага и насочва развитието на образованието в нужните за обществото области, но не и да  определя съдържанието и учебните програми. В ДЕОС вярваме, че изборът на конкретна форма на обучение е право и отговорност на родителите.

Затова възприемаме принципа, че „парите следват детето, ученика и студента“. Родителите трябва да разполагат с правото да определят къде, как и кому да възлагат образованието на децата си, както и накъде да бъде насочено държавното финансиране за тях, дори и когато самостоятелно поемат отговорността за тяхното обучение. Back to top

8. Устойчиво развитие днес, за да имаме и утре

В ДЕОС следваме политиката на устойчиво развитие. Това означава политика на баланс между икономическото развитие и потребяването на природния ресурс. Това изключва недалновидното и краткосрочно максимизиране на икономически ефекти за сметка на бъдещите поколения.

В ДЕОС се обявяваме за устойчивата концепция на споделена отговорност за природата и околната среда в световен план, подкрепяме използването на възобновяеми енергийни източници и модерни технологии за добив, които не застрашават нашето здраве.

За нас устойчивият ангажимент към опазване на околната среда е въпрос на национална сигурност. Back to top

9. Свобода за семейния живот

В ДЕОС застъпваме максималната автономия на семейството. Смятаме, че неговата уредба в зависимост от споделяния светоглед и начин на живот, вида партньорство и сексуална ориентация е въпрос на личен избор и самостоятелна отговорност, които всеки гражданин трябва да има правото да упражнява.

Правото на защита срещу всички форми на дискриминация спрямо организацията на семейния живот трябва да бъде гарантирано.

½. Не стой със скръстени ръце, действай!

Името на ДЕОС свързваме с това, че сме дейни. Ние искаме промяна и сме готови да действаме за нейното постигане. Бъди деен и типрисъедини се към нас или ни подкрепи – с време или със средства.

! Back to top

Share