28 октомври 2014 | ДЕОС Работи

ДЕОС пита – защо не се прилага Законът за електронното управление

Новото, 43-то по ред Народно събрание се конституира вчера. Голяма част от избраните в него представители твърдят, че подкрепят въвеждането и прилагането на електронно управление.

Малко известен факт обаче е, че още от далечната 2008 г. в България имаме действащ Закон за електронното управление (ЗЕУ).

Неговият член 8 гласи:

Чл. 8. (1)  Електронни административни услуги са административните услуги, предоставяни на гражданите и организациите от административните органи, услугите, предоставяни от лицата, на които е възложено осъществяването на публични функции, както и обществените услуги, които могат да се заявяват и/или предоставят от разстояние чрез използването на електронни средства.

(2) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, са длъжни да предоставят всички услуги в рамките на своята компетентност и по електронен път, освен ако закон предвижда особена форма за извършване на отделни действия или издаване на съответни актове.

(3) Когато предписаната от закона особена форма има правно значение, но част от услугата може да се заяви или предостави по електронен път, административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, трябва да осигурят възможност за това.

Ал. 1 от цитираната разпоредба обяснява какво са електронните административни услуги и кои са лицата, които по ЗЕУ са задължени да ги предоставят. Конкретно, това са административните органи, лицата които осъществяват публични функции, и организациите, които предоставят обществени услуги.

Ал. 2 въвежда задължение за въпросните лица да предоставят всички услуги в рамките на своята компетентност и по електронен път.

Това правило не се прилага само ако закон предвижда особена форма за извършване на отделни действия или издаване на съответни актове.

Класическият пример за това би било съставянето на нотариален акт. Такъв (все още) не може да се изготвя и получава по електронен път.

Но би могъл да се заяви електронно. И това е, което ал. 3 има предвид – когато част от административната услуга може да се заяви по електронен път, то задължените по този закон лица следва да осигурят съответната възможност.

Всички знаем, че Законът за електронното управление не се спазва в тази му част. Това е така, защото иначе бихме имали не едно и две негови работещи приложения. Но ги нямаме.

В ДЕОС работим за повече възможности, а спазването на ЗЕУ би спестило много време от безсмислен контакт с администрацията, съответно би донесло редица облекчения за гражданите. Поради това искаме да знаем защо законът не се спазва. Правим го не само за своите членове и симпатизанти, но и за всички останали.

Същото запитване ще пратим в НС с молба да бъде отправено в рамките на парламентарния контрол към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, който е призван да упражнява контрол по спазването на ЗЕУ.

Ще ви държим в течение.

За ДЕОС по темата работи: Емил А. Георгиев

Снимка – https://www.flickr.com/photos/drachmann

Share