25 януари 2016 | ДЕОС Работи

ДЕОС внесохме становището си по измененията в Закона за управление на отпадъците

IMG_1462

Уважаема г-жо Министър,

Бихме искали да представим на Вашето внимание становището на ПП ДЕОС по някои от изложените за обсъждане проекто-текствове в ЗИД на ЗУО.

Чувстваме се задължени да обърнем специално внимание на съдържанието на предвидения нов чл. 38, както и на новосъздадените т. 7 в ал. (1) на чл. 133 и т. 26а в Допълнителните разпоредби, които в своята съвкупност имат за цел да утежнят търговията с масовите отпадъци хартия, картон, пластмаса и стъкло, като я изравнят по сложност до тази с отпадъците от черни и цветни метали.

За да си предствим ефекта от тях, трябва да погледнем моментното състояние на разделното събиране на битови отпадъци в страната. Сравнението с размаха и организацията на тази дейност в другите държави на ЕС не е в наша полза и е подкрепено с множество сигнали до нас от екологично мислещи членове и симпатизанти на ПП ДЕОС за отсъствието на цветни контейнери около домовете и хронично препълнени с оползотворяеми отпадъци метални контейнери. Отдавна сме стигнали до извода, че поради една или друга причина организациите за разделно събиране на отпадъци от опаковки по чл. 14 ал. (2) т. 2 от ЗОУ не са мотивирани да развият поетите от тях задължения до пълния им потенциал. Прозира интерес, квотите за оползотворени отпадъци от опаковки да се изпълняват по алтернативен начин, например чрез дейността на площадките за предварително третиране на отпадъци от домакинствата. Това обаче означава, че извозването на оползотворяемите опаковки до тях става за сметка на общинските бюджети, в рамките на договорите за сметосъбиране и сметоизвозване. От екологична и законова гледна точка последното е в пълен разрез с Чл. 8 ал. (2) т. 3 и Чл. 30 ал. (3) на ЗОУ, които изискват от притежателите на отпадъци предприемане на всички мерки за несмесване на оползотворими с неоползотворими отпадъци, а разделното събиране да става още при източника.

Проблемът има и чисто финансово измерение – конкретно по наши изчисления Столична община заплаща 232 лева/тон за всеки отпътувал към завода за механично и биологично третиране битов отпадък и ако трябва да го измерим в една друга популярна величина, към днешна дата 3 тона софийски боклук излизат за данъкоплатеца колкото 2 тона суров нефт. Подобен разход отдавна би взривил всички общински бюджети (прогнозата ни е за + 40 милиона годишен преразход за Столична община), ако дежурно изобилстващите от преработваеми отпадъци метални контейнери не бяха се превърнали в източник на доходи за социално слаби граждани, които ги събират и предават в пунктове.

Вероятно дейността на тези граждани обърква сметките на част от пазарните играчи, затова логични са и апетитите те да бъдат отстранени по командно-административен път, но това по никакъв начин не се връзва с интересите на цялото общество.

Ето кои са предложените текстове, от които будят у нас особено безпокойство и чието оттегляне очакваме.

Проект на ЗИД на ЗОУ:

В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал.1 думите „метални опаковки“ се заменят с „хартия и картон, пластмаса, стъкло, отпадъци от опаковки“;

2. В ал. 2 думата „метални“ се заличава;

3. В ал. 3 думите „метални опаковки“ се заменят с „хартия и картон, пластмаса, стъкло, отпадъци от опаковки;

4. Създава се ал. 5;

(5) Изискването по ал. 4 не се прилага за разплащания от физически лица, когато общата стойност на сключените от съответното физическо лице сделки с ОЧЦМ не надвишава 100 лв. в рамките на една календарна година.“

Предложение на ДЕОС: проекто-текстът да се оттегли

Запазва се старият текст:

Чл. 38. (1) Дейностите с ОЧЦМ, отпадъци от метални опаковки, ИУЕЕО, НУБА и ИУМПС се извършват само на площадки, разположени на територии, за които съгласно устройствен план са допустими производствени и складови дейности, на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение. Всяка площадка трябва да отговаря на нормативните изисквания за опазване на човешкото здраве и околната среда.

(2) Изискванията по ал. 1 не се прилагат в случаите на обратно приемане на отпадъци от метални опаковки, ИУЕЕО, НУБА на мястото на продажба на съответните продукти.

(3) Техническите изисквания към площадките за извършване на дейности с ОЧЦМ, метални опаковки, ИУЕЕО, НУБА и ИУМПС се определят в наредбата по чл. 43, ал. 1 и наредбите за съответния вид масово разпространени отпадъци по чл. 13, ал. 1.

(4) (В сила от 14.07.2014 г.) Разплащанията по сделки с ОЧЦМ се извършват по безкасов път.

Проект на ЗИД на ЗОУ 

§ 48. В чл. 133 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава т. 7:

7. изземва съдържанието, обръща, нарушава целостта, естетическия вид и/или запалва съдове за събиране на отпадъци;

Предложение на ДЕОС: проекто-текстът да се оттегли.

Наказанията за отнемане и увреждане на имущество са регламентирани в НК, няма правна необходимост за всяка възможна вещ да се разписват нарочни закони. Изземването на отпадъци не уврежда ничии права на собственост, за да бъде административно наказуемо, напротив –има пряк екологичен ефект и разтоварва общинските бюджети.

§ 59. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 1:

б) създава се т. 26а:

26а. „Посегателство върху съдове за събиране на отпадъци“ е всяко действие, свързано с изземване на съдържанието им, както и обръщането, нарушаването на целостта, естетическия вид и/или запалването им.“

Предложение на ДЕОС: проекто-текстът да се оттегли.

Наказанията за отнемане и увреждане на имущество са регламентирани в НК, няма правна необходимост за всяка възможна вещ да се разписват нарочни закони. Изземването на отпадъци не уврежда ничии права на собственост, за да бъде административно наказуемо, напротив –има пряк екологичен ефект и разтоварва общинските бюджети. Между другото, най-значителен брой съдове отпадъци биват увреждани при грубото боравене с тях по време на товаренето и разтоварването им от камионите за отпадъци, шумът от което се чува на стотици метри наоколо.

За ДЕОС – Момчил Якимов

Share