11 декември 2014 | ДЕОС Работи

Бизнес и иновации в девет точки и половина

  1. Иновациите са в основата на възстановяване на устойчивата бизнес среда.
  2. Нови и трайни бизнес-модели, услуги и продукти се появяват, когато се насърчава ползването на по-чиста енергия и ресурси, и когато се ползват  по-интелигентни технологии.
  3. Ускоряването  на икономическото развитие става чрез поддържано лидерство в технологичните сектори, инвестиция в кадри и имидж на България, като ICT дестинация.
  4. По-ефикасно изразходване на средствата за научни изследвания в партньорство с бизнеса.
  5. Създаване на условия за ефективен преход на новите кадри от образователната система към бизнеса чрез стажове и допълнителни обучения.
  6. Насърчаване на предприемачеството в образованието, инкубатори и инкубационни центрове.
  7. Насърчаване на собствено производство и баланс между икономически цели и опазване на околната среда.
  8. Улесняване и ускоряване на процедурите по регистрация на патенти и полезни модели и използване на пълния им ресурс за постигане на икономическо развитие.
  9. Данъчни облекчения за фирми, използващи високи технологии, водещи до съхраняване на природните ресурси.

и ½     Името на ДЕОС идва от това, че сме дейни. Бъди деен и ти. Участвай. Присъедини се към ДЕОС

Share